Algemene gegevens

Bezoekadres: Hessenweg 84,
8051 LE HATTEM

Email: info@Bethel.nl 
Website: www.bethel-hattem.nl 
Kamer van Koophandel: 08218868 
RSIN/Fiscaal nummer: 805928984

Doelstelling en visie

Bethel wil mensen helpen om Jezus Christus te vinden, we willen elkaar opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus en het verder vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

Meer info

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.
Bethel heeft geen medewerkers in loondienst in de zin van een dienstbetrekking.
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers die niet in fictieve dienstbetrekking zijn van Bethel.

Samenstelling Bestuur

Bestuur:

Bethel is een kerkgenootschap, statutair gevestigd te Hattem, in de zin van artikel 2:2 BW, met een ledental van 175 leden (medio 2014).

De organen van het kerkgenootschap zijn:

A. De ledenvergadering, deze wordt jaarlijks bijeengeroepen door de broederraad.

B. De broederraad. De broederraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De broederraad bestaat uit tenminste 3 leden en is conform het statuut belast met het besturen van het kerkgenootschap.

Voorgenomen besteding

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).

Staat van baten en lasten

Algemeen

Gezien de relatief kleine financiële omvang van het kerkgenootschap qua geldstroom, vindt er geen jaarlijkse accountants controle plaats op de jaarstukken. Dit brengt risico’s met zich mee en deze worden ook onderkend. Om zoveel mogelijk fraude risico’s in te perken en de financiën betrouwbaar te houden zijn er diverse beheersmaatregelen getroffen, zodat de juistheid en de volledigheid van de jaarstukken niet in het geding komt.

Voor een totaal overzicht klik op de afbeeldingen hieronder

Verslag activiteiten

We zijn dankbaar voor ieder die zich dit jaar op welke wijze dan ook heeft ingezet om zijn of haar steentje bij te dragen. En bij dat alles gaat het om de Here, tot wiens eer dit wordt gedaan en dit alles mogelijk maakt. Samen mogen we deel zijn van het lichaam van Christus en gemeente-zijn.

Voor een totaal overzicht klik op de afbeeldingen hieronder