Algemene gegevens

Bezoekadres: Hessenweg 84,
8051 LE HATTEM

E-mail: info@bethel-hattem.nl 
Website: www.bethel-hattem.nl 
Kamer van Koophandel: 08218868 
RSIN/Fiscaal nummer: 8219.89.911 

Doelstelling en visie

Bethel wil mensen helpen om Jezus Christus te vinden. We willen elkaar opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus en het verder vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

Meer info

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Bethel heeft 1 medewerker in loondienst in de zin van een dienstbetrekking.

Samenstelling Bestuur

Bestuur:

Bethel is een kerkgenootschap, statutair gevestigd te Hattem, in de zin van artikel 2:2 BW, met een ledental van 178 leden (begin 2022).

De organen van het kerkgenootschap zijn:

A. De ledenvergadering, deze wordt jaarlijks bijeengeroepen door de broederraad.

B. De broederraad. De broederraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De broederraad bestaat uit tenminste 3 leden en is conform het statuut belast met het besturen van het kerkgenootschap.

Voorgenomen besteding

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).

Financieel verslag 2022

Privacystatemant

Privacy statement Baptisten Gemeente Bethel
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens bij de Baptistengemeente Bethel te Hattem. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de gemeente is.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Alle aan de Baptisten Gemeente Bethel te Hattem verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, uitsluitend toegankelijk zijn voor de eigen leden en niet aan derden worden verstrekt. De gemeente geeft alleen gegevens door aan derden als dat op wettelijke gronden noodzakelijk is.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens nog twee jaar alvorens deze worden gewist.

Uw rechten

 • Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 • Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving als lid is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden.
 • Het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 • Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien u van mening bent dat deze niet kloppen.
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen
Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Baptisten Gemeente Bethel te Hattem uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@bethel-hattem.nl.

Verantwoording website

 • Op de website wordt rekening gehouden met de privacywetgeving en de privacygevoeligheid van informatie, gegevens en foto’s.
 • Op de website wordt alleen gemeentegerelateerde informatie verstrekt (dus bijv. geen promotie van activiteiten van derden).
 • Alvorens informatie, gegevens of foto’s op de website worden geplaatst, is fiat nodig van de webbeheerder en de vertegenwoordiger vanuit de kerkenraad.

De Baptisten Gemeente Bethel en andere websites
Op de Baptisten Gemeente Bethel website treft u een aantal links naar andere websites aan. De Baptisten Gemeente Bethel draagt geen verantwoordelijkheid voor die sites.