Israël

Het volk Israël heeft een belangrijke plaats in de gemeente Bethel Hattem

Waarom Israël?
Ten eerste omdat de Here Jezus is geboren als Jood onder Zijn volk. Hij kwam als de beloofde en voorzegde Messias voor de Joden. Ten tweede spreekt de Heilige Schrift voortdurend over Israël als Gods verbondsvolk, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.

Luk. 1:30-33 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de HEERE, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
Joh. 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

De door God aan Abraham gegeven verbonden zegeningen en beloften (Gen. 12, 15 en 17) lopen via Abrahams erfgenamen Izak (Gen. 15:19+21) en Jacob en zijn 12 zonen. Zij en hun nageslacht vormen samen het volk Israël (Gen. 28:13-14, Gen. 32:28).

Gods volk Israël is een heilig volk (Deut. 7:6-8), door de HEERE apart gezet en Zijn eigendom. God noemt ze Zijn oogappel (Deut. 32:10 en Zach. 2:8).

Wij, gelovigen uit de heidenvolken en volgelingen van de Here Jezus/Yeshua de Messias, zijn geënt op de edele Olijfboom van Gods volk Israël (Rom. 11:17). Wij hebben hierdoor de beloften, die God gaf aan Abraham, ontvangen via de Here Jezus (Gal. 3:16,29). Op tal van plaatsen in de Schrift wordt de Messias, de Zoon van de God van Israël, Jezus van Nazareth aangekondigd. Geboren uit een maagd (Jes. 7:14), uit de stam van Juda (Gen. 49:8-10, Openb. 5:5) uit het geslacht van David (2 Sam. 7:8-16). De Here Jezus/Yeshua is de Eersteling van alle gelovigen (1 Kor. 15:20-26).

De Here Jezus sprak aan de vooravond van Zijn lijden en sterven met zijn leerlingen over het nieuwe verbond in Zijn Bloed. Dit nieuwe verbond is al aangekondigd aan het volk Israël, door de profeet Jeremia (Jer. 31:31-33). Dit verbond geldt niet alleen voor het huis van Israël, maar ook voor de gelovigen uit de heidenvolken die Jezus hebben aangenomen (Joh. 1:12 en Joh. 3:16). Dit nieuwe verbond in Zijn Bloed is in werking getreden toen de Heiland was opgestaan uit het graf en Hij na 10 dagen op de Pinksterdag/Wekenfeest Zijn Geest uitstortte op de gelovigen. De Here Jezus is eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël (Math. 10:6). Paulus leert ons, dat het Evangelie eerst voor de Jood is en dan ook voor de Griek (Rom. 1:16).

Tal van redenen geeft de Schrift aan om naast Zijn volk Israël te staan en voor hen te bidden en hen tot jaloersheid te wekken, zodat ze de Here Jezus zullen gaan zien en ontdekken. De gemeente Bethel neemt deze oproep serieus en zegent daarom Gods volk Israël. Ook in praktische zin willen we onze bijdrage leveren. Als volgelingen van de Here Jezus verlangen wij er samen met God de Vader naar, dat de kinderen van het huis van Israël hun Messias de Here Jezus/Yeshua zullen (h)erkennen en aannemen. Daarom ondersteunt de Gemeente Bethel de Messiaans Joodse Stichting Keren-Ahvah-Meshihit.

Keren Ahvah Meshihit (K.A.M. = Messiaans Broederschap Fonds)

De directie wordt gevoerd door de messiaans Joodse Elie (Eliyahu) Smadja, zoon van Victor en Suzie Smadja. In 1959 hebben Elie’s ouders deze stichting opgericht ter bevordering van verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Israël. Elie is samen met zijn broer Samuel één van de oudsten in de messiaanse gemeente te Jeruzalem.

Op hun website staat het volgende vermeld:
Wij zijn Israëli’s die Yeshua (Jezus), Israëls Messias, hebben aangenomen als onze persoonlijke Redder en Heer. Wij zijn gelovigen met een roeping, om hiervan te getuigen aan ons Joodse volk door onze dagelijkse wandeling met de Heere

Doel:
Ons verlangen is om het volk van Israël te bereiken met de boodschap van Yeshua de Zoon van God, de Messias van Israël, door Bijbelverspreiding, Woordverkondiging, verspreiding van literatuur en het geven van Bijbelonderwijs.

Werkzaamheden:
Sinds eind 1959 houdt de K.A.M. ongeveer tien keer per jaar weekendseminars en (jeugd)conferenties, voor het bestuderen van het Woord van God. Onder de deelnemers zijn leden van vele verschillende denominaties en groepen gelovigen uit heel Israël. Een belangrijk kenmerk van deze bijeenkomsten is de goede vriendschap tussen Joodse en Arabische gelovigen. De Heere gebruikt de conferenties om zielen te redden, geestelijke groei tot stand te brengen, blijvende contacten en vriendschappen te bewerkstelligen die de onderlinge verschillen van inzicht overbruggen.

Daarnaast drukken en publiceren ze Bijbels in het Hebreeuws Russisch. Ze brengen geestelijke boeken uit (meer dan 350 titels) voor evangelisatie, discipelschap en ondersteuning van geestelijke groei. De hoofdpublicatietaal is Hebreeuws. Sinds de grote immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie wordt het aantal Russische titels voortdurend uitgebreid om aan de behoefte te voldoen. Via de website kunnen de boeken worden bekeken en aangekocht.

Uw giften kunt u overmaken op onderstaand IBAN-nummer van de Gemeente Bethel:
Rabobank t.n.v. Vrije Baptisten Bethel. IBAN: NL66 RABO 3290 7441 40 o.v.v. ‘Gift Israël’.
De penningmeester van Bethel maakt elk kwartaal de donaties over aan de K.A.M.
Voor de financiële verantwoording van de giften ontvangt de Penningmeester van Bethel ontvangstbewijzen.
Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI-status van Bethel Hattem.

Kijk hier om de recente Israël-informatieavond te bekijken, met o.a. het indrukwekkende getuigenis van Elias Maron.